Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Vy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hangkhesanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 496 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Minh Quốc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leminhquoc0
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 147 (xem chi tiết)