Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Khe Sanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

DE THI THU TUYEN SINH LOP 10 - THAI BINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ Trường Nhân
Ngày gửi: 12h:54' 27-07-2009
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
Môn : tiếng anh (Thời gian làm bài : 60 phút)
(Đề gồm 04 trang)
Bài 1: Chọn từ có cách phát âm khác các từ còn lại ( phần gạch chân và trọng âm)
A. relaxed B. arrived C. enjoyed D. gathered
A. food B. soon C. foot D. school
A. busy B. visit C. result D. countryside
A. grow B. together C. home D. grocery
A. travel B. family C. famous D. banyan
A. occasion B. public C. player D. problem
A. magazine B. message C. introduce D. develop

Bài 2: Chọn đáp án đúng đeer hoàn thành các câu sau
Who told you about the news? The ...... may not be correct.
A. inform B. information C. informational D. informative
He laughs a lot because ....... her funny face.
A. in B. at. C. on D. of
He thinks that ......... on the Internet is a waste of time.
A. chat B. chatter C. chatting D. to chat
Can you tell me who ......this kind of machine?
A. invented B. invention C. inventor D. inventive
Going swimming in the summer is very interesting, .........it?
A. is B. isn`t C. are D. aren`t
By learning English, you can get access to the world`s....... .
A. develop B. developing C. development D. developed
Remote controls are used to ........ with TV.
A. interact B. interaction C. interactive D. interactively
Don`t forget ........ the letter for me!.. I won`t.
A. post B. posted C. posting D. to post
Mary is …… than others in my class.
A. as tall as B. tall C. tallest D. taller
Who will go with you tomorrow? The man ……to my mother.
A. talking B. talk C. talked D. to talk
“What ………….this weekend?” ~ “Oh, we’re going windsurfing. It’s fantastic!”
A. would you do B. are you doing C. are you going D. do you do
We can protect the environment ….reducing air pollution.
A. by B. with C. on D. into
..…the teacher reminded her not to talk so much in class , she kept on doing that.
A. because B. But C. Although D. However
The teacher said that we work harder on our …… .
A. pronounce B. pronunciasion C. pronouciation D. pronunciation
He……a new bike.
A. has just been give B. has just been given
C. has just been gave D. has just been giving
Don’t let children …… in the kitchen.
A. play B. playing C. to play D. played
The people …… live next door keep having all night parties
A. which B. whose C. whom D. who
My father is very busy. ……, he is always willing to give a hand with the housework.
A. Despite B. Although C. However D. Therefore

Bài 3: Tìm lỗi sai trong mỗi câu sau.
When her father died, she cried very hardly for a month
A B C D
Could you tell me how much it costs and where to buying it?
A B C D
The journey took a long time so the train traveled so slowly.
A B C D
Vung Tau, that has a long beach, attracts many foreign visitors.
A B C D
Unless we work hardly, we won’t finish on time.
A B C D

Bài 4: Đọc kĩ đoạn văn, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Our oceans are becoming extremely…(31)… . Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw
 
Gửi ý kiến